การฝึกอบรม

ฝึกอบรมแบบ In-house training ด้านการสร้างสื่อสำหรับการเสนอ ที่เน้นไปในการทำสไลด์และสื่อการนำเสนอเป็นหลัก โดยออกแบบให้มีการฝึกปฎิบัติ (Workshop) เพื่อให้ได้ทักษะที่จำเป็น

dscf9535_249