หลักสูตร (In-house training)

  • Creative slide presentation สร้างสื่อสไลด์อย่างสร้างสรรค์
  • Multimedia tools for internal trainer เครื่องมือมัลติมีเดียสำหรับวิทยากร
  • Business Presentation การนำเสนอเชิงธุรกิจ
  • Slide presentation for high impact and memorable results
  • Less is more for presentation นำเสนอน้อยให้ได้มาก
  • Keynote for training คีย์โน้ตสำหรับวิทยากร
  • Presentation tips and tools เครื่องมือและเคล็ดลับสำหรับการนำเสนอ