หลักสูตร Creative Slide Presentation

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการนําเสนอตั้งวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ ปรับปรุงรูปแบบ ตัดทอน สื่อความหมายให้กระชับได้ใจความ ตรงประเด็น และสามารถ แปลงข้อมูลต่างๆให้การนําเสนอเป็นไปตามเป้าหมาย

หัวข้อการบรรยาย:

 1. รู้ถึงองค์ประกอบ(Key Element)ของการนําเสนอ
 2. เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการนําเสนอและระดับความสําคัญในแต่ละแบบ
 3. หลักการโน้มน้าวด้วยเทคนิคVESPA
 4. สามารถเตรียมตัวสําหรับออกแบบสไลด์ (Slide design preparation)
 5. การหาแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของการออกแบบสไลด์
  o Slide Example
  o Source of design inspiration
 6. การพัฒนารูปแบบของ Visual Slide Presentation (Developing theme)
 7. 6.1  Choosing color
  6.2 Choosing images
  6.3 Choosing the right font o Combind all together
 8. การจัดการเรื่องตัวหนังสือ(Typography)และภาพ(Image)
 9. การแสดงข้อมูลและการแปลงข้อมูลเป็นภาพ (Data visualization)
 10. เทคนิคการค้นหาภาพประกอบและpictograms
 11. Slide Transition and Animation

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย 30%
 2. กิจกรรมฝึกทักษะ 70%

ระยะเวลา 1 วัน