หลักสูตรเครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยใหผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือทางด้านไอทีต่างๆที่มีอยู่ ในรูปแบบ การใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถนําเครื่องมือ ต่างๆนี้มาประยุกต์ใช้กับการทําสื่อประกอบ การสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

หัวข้อการบรรยาย: 

  • อนุสัญญาครีเอทีพคอมมอนส์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • การจัดการเรื่องรูปภาพประกอบสื่อการสอน การค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ต
  • การตกแต่งภาพประกอบการสอน การนําภาพประกอบไปใช้งาน
  • การค้นหาสไลด์และการดาวน์โหลดเพื่อนําสไลด์มาประยุกต์ใช้งาน
  • การค้นหาวิดีโอเพื่อประกอบสื่อการสอนและการดาวน์โหลดมาใช้งาน
  • การแทรกวิดีโอประกอบสื่อการสอน
  • เทคนิคในการใช้สไลด์ประกอบการสอน

รูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยาย30%
2. กิจกรรมฝึกทักษะ70%